Pravidla

Všeobecné podmínky poskytování služeb vymáhání pohledávek:

1. DEFINICE
PŘÍJEMCE – osoba poskytující služby je Transcash.eu SA (dříve Inkaso Logintrans sp. z o. o. sp. k.) se sídlem v Polsku, Wysoka, ul.Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65, zapsána do Rejstříku podnikatelů, číslo vložky KRS 0000626049, IČ: 020277393, DIČ:PL8971714717.
KLIENT – podnikatel, který s příjemcem uzavřel smlouvu na obsluhu pohledávek/ o poskytování služeb vymáhání pohledávek, uvedených v příkazu.
VPPS – tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb, které stanoví nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb vymáhání pohledávek, uzavřené mezi příjemcem a klientem.
SMLOUVA – smlouva na obsluhu pohledávek/poskytování služeb vymáhání pohledávek, uzavřená písemně mezi klientem a příjemcem na dobu neurčitou.
PŘÍKAZ – výslovná dispozice od klienta odeslána elektronickou cestou prostřednictvím formuláře nahlášení dlužníka dostupného v komunikátoru TRANS nebo na webové stránce www.transinkasso.eu, na základě kterého příjemce přijímá pohledávky k vymáhání.

2. SMLOUVA
1. Klient uzavírá s příjemcem smlouvu na dobu neurčitou.
2. Předmětem smlouvy je provedení činností, v důsledku kterých peněžité pohledávky klienta můžou být uhrazeny. Příjemce provádí své činnosti na základě výslovné dispozice klienta, v souladu s ustanoveními článku 4.
3. Klient a příjemce můžou smlouvu zrušit s jednoměsíční výpovědní lhůtou, s účinností ke konci kalendářního měsíce. Ve výpovědní lhůtě příjemce zachovává právo dokončit vymáhání svěřených pohledávek a právo na odměnu za provedené služby.

3. POHLEDÁVKY
1. Pohledávky obsluhované na základě smlouvy musí být vymahatelné (tzn. jsou minimálně 10 dnů po splatnosti), bezesporné, nepromlčené a vzniklé z obchodních vztahů mezi podnikateli. Minimální výše nahlášené pohledávky je 100,00 EURO
2. Pohledávky jsou přijímány na vymáhání na základě:
a) vyplnění formuláře:
(I) označení dlužníka – podnikatele, uvedením jeho obchodního jména, IČ, DIČ a čísla TransId (pokud je vlastní),
(II) označení adresy/adres a kontaktních údajů dlužníka (telefony, adresa e-mail),
(III) označení dokladů, které potvrzují existenci pohledávky – název dokladu, datum vystavení a datum splatnosti,
(IV) částka pohledávky s poukázáním na: výši jistiny, případné řádně doložené úroky,
(V) výše dalších nákladů (pokuty, vícenáklady) s jejich řádně doloženým vyúčtováním.
b) odeslání kopií dokladů, které potvrzují existenci pohledávky, faxem nebo e-mailem.
3. V případě hlášení, kde:
(I) dlužník již začal splácet závazek,
(II) dlužník přistoupil k plnění dohody o dílčích splátkách závazku,
(III) s dlužníkem byla uzavřena dohoda na dílčí splátky závazku nebo na jednorázovou platbu, ale po termínu obsluhy pohledávky a kde
(IV) příjemce předvídá uspokojení pohledávky po termínu obsluhy,
příjemce může nabídnout prodloužení termínu obsluhy a klient je povinen takové prodloužení učinit.
4. Klient se zavazuje nepostupovat jiným osobám pohledávky uvedené v příkazu, a dále:
(I) informovat příjemce o všech platbách, které provedl dlužník na účet klienta, do 3 pracovních dnů ode dne jejich zaúčtování,
(II) informovat průběžně příjemce o všech svých kontaktech s dlužníkem, které uskutečnil po předání pohledávky na vymáhání,
(III) poskytovat na žádost příjemce do 3 pracovních dnů příslušné doklady, které mají souvislost s náležitým plněním smlouvy,
(IV) nedohadovat se s dlužníkem ohledně úhrady závazku.

4. OBSLUHA POHLEDÁVEK
1. Příjemce při vymáhání pohledávek jedná s náležitou starostlivostí, v souladu se svými nejlepšími znalostmi a dle svého uznání,
zejména:
(I) vyzývá dlužníka k úhradě a sleduje jeho úhrady (prostřednictvím především elektronické pošty),
(II) kontaktujte dlužníka telefonicky (dojednání, dohadování termínu splatnosti),
(III) zveřejňuje dluh na seznamu dlužníků,
2. Činnosti, uvedené v předchozím odstavci, bude příjemce vykonávat po dobu 60 dnů (dále jen doba vymáhání), počínaje dnem přijetí příkazu na realizaci.
3. Pokud příjemce uzná, že obsluha pohledávek uvedených v příkazu není možná, účelná nebo pohledávka není v souladu s VPPS,
může přestat vymáhat takovou pohledávku. Příjemce pak neodkladně o této skutečnosti informuje klienta a popřípadě nabízí další možnosti řešení.
infolinia: +48 717 333 999
e-mail: info@transinkasso.eu
4. Zároveň si příjemce vyhrazuje právo na odmítnutí nebo pozastavení vymáhání některých pohledávek, bez uvedení důvodu, v případě, kdy dlužník je v konkurzu, dohodl se s věřiteli, je v reorganizaci.
5. Příkazce může vzít zpět příkaz bez uvedení důvodu. Avšak v tom případě příjemci náleží odměna ve výši 50 % provize, která by mu náležela v případě zpět získání celé nahlášené pohledávky.
6. Příjemce může pozastavit vymáhání pohledávky, pokud klient porušuje ustanovení článku 3 odst. 4.
7. Příjemce může pozastavit vymáhání všech pohledávek nahlášených klientem, pokud ten neuhradí včas odměnu pro příjemce.
8. Příjemce není odpovědný za uplynutí promlčecí lhůty nahlášené pohledávky.

5. ODMĚNA
1. Za plnění předmětu smlouvy příjemci náleží:
a) odměna – provize závislá od získané zpět sumy pohledávky dle procentní sazby uvedené v ceníku, dostupném na www.transinkasso.eu (minimálně však 10 euro).
2. Provize bude účtována na základě skutečně získaných zpět pohledávek, počítaných ode dne přijetí hlášení do realizace do 30. (třicátého) dne po uplynutí doby obsluhy, nezávisle na tom, zda dlužník zaplatí přímo do rukou nebo na bankovní účet klienta. V případě, že pohledávka bude zveřejněna na seznamu dlužníků, provize bude účtována po celou dobu zveřejnění (bez ohledu na
30denní lhůtu po ukončení obsluhy). V případě, že s dlužníkem bude uzavřena dohoda, provize bude účtována po celou dobu trvání dohody.
3. Příjemce má rovněž nárok na plnou provizi, jaká by mu náležela v případě zpět získání celé nahlášené pohledávky, pokud:
(i) nahlášené pohledávky neexistují ani v části ani v celku,
(ii) pohledávka bude stornována v důsledku zápočtu nebo právních opatření provedených mezi klientem a dlužníkem,
4. Příjemce má rovněž nárok na 50 % provize, jaká by mu náležela v případě zpět získání celé nahlášení pohledávky, pokud:
(i) klient naloží s příkazem dle článku 4 odst. 6
(ii) klient bude ztěžovat náležité plnění činnosti v rozsahu příkazu.
5. V případě hlášení, které je v jiné měně než EUR, výška provize se stanoví na základě středního kurzu této měny vyhlášeného Polskou národní bankou den před přijetím příjemcem příkazu k realizaci.
6. Klient je povinen zaplatit příjemci odměnu do 7 dnů ode dne vystavení faktury příjemcem.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškeré spory spojené s plněním smlouvy budou řešeny příslušným soudem, v obvodu které má příjemce svoje sídlo.
2. Veškeré otázky, neupravené smlouvou a VPPS neupravené se řídí předpisy polského Občanského zákoníku, a v rozsahu práv a povinností klienta a příjemce, které vyplývají z používání systému Trans se uplatňují ustanovení Přílohy č. 5 Pravidel – Provozní řád databáze pohledávek TRANS (http://www.trans.eu/cz/pravidla).
3. Změny VPPS jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na webové stránce.
4. Příjemce si vyhrazuje právo a klient souhlasí s:
a) využitím intelektuálního a průmyslového vlastnictví klienta včetně obchodních názvů a ochranných známek pro propagační a
marketingové účely příjemce;
b) zasíláním obchodních informací v souladu s čl.10 zákona o poskytování služeb elektronickou cestou (polský zákon č. 96/2004 Sb., pol. 959);
c) vystavením a zasláním faktur bez podpisu oprávněné osoby;
d) vystavením a zasláním daňových dokladů za poskytnuté služby v elektronické podobě v souladu se zákonem o spotřební dani ze dne 11 března 2004 (Sbírka zákonů 2011.177.1054 ve znění pozdějších předpisů).

Způsob zpracování osobních údajů

1. DEFINICE
1. Zákon – zákon ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (101/2002 Sb., pol. 926 ve znění pozdějších předpisů).
2. Vyhláška – Vyhláška Ministra vnitra ze dne 29. dubna 2004 kterou se stanoví dokumentace zpracování osobních údajů a technické a organizační podmínky pro informační systémy na zpracování osobních údajů (100/2004 Sb., pol. 1024).
3. Pojem osobní údaje je v souladu s definicí osobních údajů, stanovenou v čl. 6 zákona, dle které osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby.
4. Pojem zpracování osobních údajů v souladu se smlouvou znamená jakoukoliv operaci, kterou příjemce provádí s osobními údaji, poskytnutými klientem, za účelem a dle pravidel uvedených ve smlouvě, zejména shromažďování, ukládání, uchovávání, úprava, pozměňování a likvidace.

2. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Příjemce prohlašuje, že osobní údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro vymáhání pohledávek jménem klienta v souladu se smlouvou, na základě čl. 23 zákona. Strany souhlasně se dohodly, že příjemce zpracovává poskytnuté mu osobní údaje výhradně za účelem získání zpět plnění, dle podmínek a v rozsahu stanoveném smlouvou.
2. Příjemce v rozsahu zpracovávání osobních údajů může provádět tyto činnosti:
(i) ověřovat poskytnuté údaje,
(ii) pozměňovat údaje, z důvodu jejich neaktuálního nebo nesprávného obsahu,
(iii) doplňovat údaje, podstatné pro plnění smlouvy,
(iv) používat údaje za účelem podniknutí konkrétních kroků vůči dlužníkovi: telefonický, písemný nebo přímý kontakt,
(v) používat údaje za účelem kontroly, kteří dlužníci zaplatili část nebo celý dluh, a kteří dlužníci vůbec neuhradili své závazky,
(vi) používat údaje za účelem přípravy zpráv pro klienta,
(vii) používat údaje za účelem stanovení odměny pro příjemce a vystavení příslušných účetních dokladů,
(viii) zpracovávání údajů jiným způsobem, nezbytným pro účinné plnění ustanovení smlouvu.
3. Klient poskytuje souhlas se zpřístupněním a zpracováním poskytnutých osobních údajů na elektronických nosičích informací nadřízenou osobou příjemce společností Logintrans Sp. z o.o. sídlící v Polsku, Wysoka. V tomto rozsahu je příjemce povinen uzavřít zvláštní smlouvy o zpracování údajů.

3. POVINNOSTI PŘÍJEMCE
1. Příjemce je povinen zajistit stálou ochranu poskytnutých osobních údajů, provedením příslušných technicko-organizační opatření, na úrovni, ne nižší než požadují platné právní předpisy, zejména předpisy zákona a vyhlášky.
2. Příjemce prohlašuje, že osoby, které osobní údaje poskytnuté klientem zpracovávají, jsou zaškoleny v rozsahu způsobu zpracování, uchovávání a ochrany osobních údajů a v rozsahu znalosti předpisů s tím spojených, za účelem zajištění maximálního bezpečí zpracovávání a uschovávání údajů tak, aby nedošlo k jejich neoprávněnému zveřejnění, převzetí neoprávněnou osobu nebo k jejich zkreslení, úpravě či jejich ztrátě.
3. Příjemce prohlašuje, že přijal technicko-organizační opatření vyplývající z čl.36-39 zákona a splňuje požadavky stanovené v předpisech, stanovených v čl. 39a zákona.

4. SPOLUPRÁCE MEZI STRANAMI
1. Strany se dohodly, že budou při plnění ustanovení smlouvy spolu úzce spolupracovat a informovat se vzájemně o všech okolnostech, které můžou mít vliv na její plnění.

5. POLITIKA SOUKROMÍ
1. Osobou, která shromažďuje údaje je společnost Transcash.eu SA (dříve Inkaso Logintrans sp. z o. o. sp. k.) se sídlem v Polsku, Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65, zapsána o rejstříku podnikatelů, číslo vložky KRS: 0000626049, IČ, DIČ: PL8971714717.
2. Pro zavedení změn osobních údajů poskytnutých společnosti Transcash.eu SA nebo pro jejich vymazání, za účelem zanechání
příjímání zpráv od společnosti, a v případě dalších dotazů týkajících se ochrany soukromí, kontaktujte nás e-mailem: info.cz@transinkasso.
eu